Over ons

Waarom een Innovatielokaal?

Binnen het innovatielokaal creëren wij een omgeving waar leerlingen en leerkrachten vooral leren door te doen. Door consequent met de ‘buitenwereld’ verbinding te zoeken, binnen projecten en opdrachten, ontstaan leermomenten die ook en vooral daar waarde toevoegen. Het motto daarbij is “ik beloof het en ik doe het dus ook”.

Bij het innovatielokaal gaat het vooral om het proces. Het proces van werken aan een doel, nadenken over creatieve oplossingen en natuurlijk het samenwerken en communiceren met anderen. Leerlingen kunnen leren van opdrachtgevers en omgekeerd. Belangrijk hierbij is, dat in dit proces geen gedachte of handeling fout is. Het geeft veel vrijheid tot handelen in een veilige omgeving waar gelijkwaardige samenwerking op basis van wederzijds respect een voorwaarde is.

Innovatief denken zien we dan ook als een competentie, die iedere leerling zou kunnen ontwikkelen. Het draagt bij aan een plezierige en succesvolle toekomst en loopbaan. Innovatie is iets wat mensen iedere dag kunnen gebruiken en het leert dat oplossingen en mogelijkheden oneindig zijn.

Onze doelstelling

Het innovatielokaal werkt aan oplossingen van door opdrachtgevers (initiatiefnemers) opgestelde vraagstukken. Deze vraagstukken komen onder andere van buiten de school, bijvoorbeeld van bedrijven of maatschappelijke organisaties. Ieder vraagstuk wordt verwerkt in een project. Voor een project wordt een innovatief team samengesteld, dat bestaat uit leerlingen, docenten (katalysatoren) en de opdrachtgever (initiatiefnemer). Zij werken vervolgens samen het vraagstuk uit.

Het innovatielokaal wil zich niet binden aan één methode en noemt daarom de toegepaste werkwijze “de niet methode”. Dit model bestaat uit een flexibel pallet van didactische en pedagogische kennis.

Wij gaan ervan uit, dat iedereen vanuit zijn eigen reeds opgedane kennis een waardevolle bijdrage kan leveren aan een innovatief project. De belangrijkste voorwaarde is positieve communicatie, om dit goed te kunnen doen, moet een leerling, docent, ondernemer of anderszins betrokkene kunnen samenwerken. Samenwerken is dan ook mede een belangrijke doelstelling van het innovatielokaal.

Het onderwijs

Het Innovatielokaal is een belangrijke plaats waar onderwijs, overheid en ondernemerschap bij elkaar komen. In een dynamische omgeving waar oplossingen aandragen, veranderen en verbeteren de kernwoorden zijn. Dit vanuit de gedachte dat leerlingen die betrokken zijn bij praktijksituaties beter in staat zijn de theoretische kaders toe te passen.

Zij meten zich samen met de docenten als het ware de rol van ondernemer aan. Zij gaan op zoek naar de behoeften die er liggen bij particulieren, bedrijven, instellingen, onderwijs en overheid. Deze behoefte vertalen we naar projecten, die door een innovatief team worden uitgewerkt.

Leerlingen en hun leerkrachten vormen altijd de basis van het team. De opdrachtgever maakt onderdeel uit van het team. Daarnaast is het belangrijk een omgeving te scheppen waarin leren en samenwerken centraal staan.

Het innovatielokaal is ondergebracht onder de VMBO MVI module “Idee ontwikkeling”. Deze module wordt bij voorkeur als keuze module aangeboden bij alle profielen van het VMBO. Daarmee voldoet het innovatielokaal aan de wettelijk gestelde PTA (Proef, Toetsing en Afsluiting) en is daarmee een examenonderdeel voor leerlingen, die participeren in een Innovatief project. Met andere woorden; wanneer leerlingen deelnemen aan innovatieve projecten krijgen ze hiervoor een beoordeling van belang.

Partners

Het innovatielokaal maakt samen met haar buitenschoolse partners conceptuele kaders en zet in op goede en sterke facilitering van projecten, ze biedt het een organisatorische infrastructuur en zorgt voor een gedegen financieel plan en afronding van projecten.

De scholen reserveren tijd en middelen voor docenten die een bijdrage willen leveren aan het innovatielokaal. Per school zijn er coördinatoren aangesteld die actief zijn op de sturing van projecten, het beheer van de innovatielokalen, de financiën, buitenschoolse netwerken en contacten met leerlingen.

De structuur co-creatie van projecten is die van een bedrijf, echter wordt er hier naar gelijkwaardige inbreng gestreefd. Dat wil zeggen, dat iedere bijdrage van elk afzonderlijk teamlid van belang is en meegewogen wordt in eventuele oplossingen voor vraagstukken. Per project wordt er een budget vastgesteld. Dit budget hangt af van uren inzet, vergoedingen voor activiteiten en materialen. Als inkomstenbronnen noemen we: opbrengt producten, sponsoring, subsidie, partnerinkomsten en eventuele abonnementen.

Producten ontwikkeld vanuit het innovatielokaal zijn de kroon op het werk van de innovatieve teams. Deze producten kunnen uitgewerkt worden naar verdienmodellen, maar dienen ook ter inspiratie. Voor het copyright op producten worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

De projecten die we mogelijk maken, het netwerk dat we bouwen en de producten die we helpen ontwikkelen, gebruiken we om het innovatielokaal te profileren als toonaangevende organisatie voor talent, samenwerken en creativiteit in Nederland.